Brandanalyse

Et servicetjek af jeres destinationsbrand

Brandanalyse

Et servicetjek af jeres destinationsbrand
1. Kvalitativ analyse af kerne-aktører
2. Kvantitativ analyse af alle aktører
3. Analyse & fortolkning af indsamlet data

Indsigten bag konceptet

Det kan være udfordrende at definere en fælles fortælling for en destination. Hvis ikke der er enighed og fælles 'fodslaw' om fortællingen og retningen på tværs af aktører og stakeholders, kan det være svært at samarbejde i destinationen.

Med en brandanalyse får I et servicetjek af, hvorvidt destinationens brand afspejler det faktiske produkt – og i hvor høj grad aktørerne bakker op om brandet.

Alt sammen for at sikre, at destinationen står stærkest muligt ift. konkurrenterne og har de bedste forudsætninger for at tiltrække de rette turister.

Et servicetjek af jeres destinationsbrand

Vi ved, det kan være udfordrende at definere den fælles fortælling for en destination, der både skal omfavne campingpladsen, hotellet, kroen, museet, bageren, cykeludlejeren og guidefirmaet. Ved stranden, i byen, i skoven og på landet.

Særligt efter destinationssammenlægningen, hvor flere geografiske områder er kommet under ét fælles navn, er det nødvendigt at genoverveje, hvad der kendetegner netop jeres destination.

Snakker I samme sprog på tværs af destinationen – og arbejder I i samme retning?

Hvis ikke der er enighed om den fælles fortælling og den fælles retning på tværs af aktører og partnere i hele destinationen, er det svært at samarbejde om fx produktudvikling og kommunikationsinitiativer.

Med et servicetjek af destinationens brandidentitet, undersøges det om brandidentiteten afspejler det faktiske der kommunikeres – og i hvor høj grad aktørerne bakker op om brandet.

Det hele præsenteres i en letforståelig analyse, som kan danne grundlag for destinationens efterfølgende fælles arbejde med produktudvikling, kommunikation og branding – i tæt samspil mellem destinationsselskab og aktører.

Alt sammen for at sikre, at destinationen står stærkest muligt ift. konkurrenterne og har de bedste forudsætninger for at tiltrække de rette turister.

Det får du

En brandanalyse er opdelt i tre faser, der omfatter følgende:
  • Metodisk korrekt dataindsamling og bearbejdning
  • Grundig analyse som giver brugbar indsigt om aktørernes holdning til jeres brandidentitet
  • Præsentation og forslag til fremtidige innovationsprocesser
I første fase laves en gennemgang af destinationens kernefortælling, tone of voice og nuværende brandingstrategi.

Herefter udarbejdes et kvalitativt undersøgelsesdesign, som skal klarlægge hvad de vigtigste aktører mener kendetegner destinationen.

Hvad ser de som destinationens styrker og udfordringer, og i hvor høj grad lever deres forståelse af destinationen op til det, der kommunikeres i dag? Er destinationsselskabet lykkedes med at få alle nuancer med – og kan alle se sig selv i brandfortællingen?

Formålet er at kortlægge hvorvidt det, der kommunikeres, matcher virkeligheden. Kort sagt: kan brandet holde det, det lover?

Samtidig sikrer tidlig involvering af kerne-aktørerne, at de føler sig som en del af fortællingen og leverer på det løfte, der gives til turisterne.
Fase 1:
Kvalitativ analyse i samspil med kerne-aktører
Den indsigt og viden vi får fra den kvalitative analyse anvendes til at designe et spørgeskema til samtlige aktører og partnere på destinationen.

På baggrund af den kvantitative data vi indsamler udarbejdes en Net Promoter Score for, i hvor høj grad aktørerne genkender sig selv i destinationsselskabets kommunikation. Kort sagt: Er der opbakning til brandfortællingen og den strategiske retning?

Det er vigtigt, fordi partnerne og aktørerne er dem, der leverer det egentlige turismeprodukt til turisterne. Det er jo dem, der i sidste ende skal vække brandet til live.
Fase 2:
Kvantitativ analyse med alle aktører
I sidste fase analyseres og sammenfattes alle opnåede indsigter i en letforståelig rapport, som kan deles med destinationens aktører. Samtidig afholdes der en fælles præsentation for destinationsselskabets medarbejdere og de vigtigste stakeholdere, hvor konklusionerne præsenteres og drøftes – inkl. oplæg til videre arbejde.

De opnåede indsigter kan danne baggrund for efterfølgende innovationsprocesser vedrørende brandfortælling, kommunikationsstrategi, målgrupper, markedsføring, produktudvikling, mv.

Kort sagt handler det om at definere destinationens unikke kendetegn og tage den rette plads i markedet; for at tiltrække de rette målgrupper.
Fase 3:
Analyse, afrapportering og præsentation

Tidsplan

Et projekt med de tre faser vil typisk løbe over 5-6 måneder. I nedenstående ses et udkast til en tidsplan. "Uge 1" betegner den uge, projektet påbegyndes.
Opgave
Timing
Opstartsmøde og afstemning
Uge 1
Fase 1
Gennemgang af kernefortælling, tone of voice og kommunikationsstrategi
Uge 2-4
Interviewguide og undersøgelsesdesign
Uge 2-4
Kvalitative interviews med kerne-aktører
Uge 5-10
Bearbejdning af interviews
Uge 11-12
Fase 2
Kvantitativ undersøgelse med alle aktører
Uge 13-18
Bearbejdning af resultater
Uge 19-22
Fase 3
Analyse og afrapportering
Uge 23-25
Præsentation af resultater
Uge 26
Opgave
Timing
Opstartsmøde og afstemning
Uge 1
Fase 1
Gennemgang af kernefortælling, tone of voice og kommunikationsstrategi
Uge 2-4
Interviewguide og undersøgelsesdesign
Uge 2-4
Kvalitative interviews med kerne-aktører
Uge 5-10
Bearbejdning af interviews
Uge 11-12
Fase 2
Kvantitativ undersøgelse med alle aktører
Uge 13-18
Bearbejdning af resultater
Uge 19-22
Fase 3
Analyse og afrapportering
Uge 23-25
Præsentation af resultater
Uge 26